Privacy Statement

 

MKLean

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van MKLean B.V. of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

 

MKLean
Ondernemer:                   Mariel Koopmans

Bezoekadres:                   Violenstraat 12

7514 ZH Enschede

Nederland

E-mail:                               mariel@mklean.nl

Telefoonnummer:          +31 (0)610517656

KvK-nummer:                  80262392

 

 

MKLean is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. MKLean B.V. is verantwoordelijke in de zin van de AVG. MKLean B.V. is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens MKLean B.V., waaronder http://mklean.nl.

MKLean B.V. verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, voor certificering, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door MKLean B.V. opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door MKLean B.V.. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor MKLean B.V. om de overeenkomst uit te voeren.

MKLean B.V. gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt MKLean B.V. altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door MKLean B.V. worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

– voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres en paspoort i.g.v. studiereizen;

– voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats, e-mailadres en/of telefoonnummer;

– voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

– voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres.

 

Persoonsgegevens worden tot wederopzegging opgeslagen en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt MKLean B.V. altijd eerst mondeling toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@mklean.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd op eigen verzoek:

 – in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: tot wederopzegging doch indien sprake is van wettelijke verplichtingen conform wettelijke verplichting na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten;

– in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen tot wederopzegging: doch minimaal 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;

– in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;

 

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan MKLean B.V. gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor MKLean B.V., tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@mklean.nl.

 

Het staat MKLean B.V. vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van MKLean B.V. ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van MKLean B.V.. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van MKLean B.V.. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van MKLean B.V..